Arbetsplan

Växtåtgärdsgruppen

Den 18 juni 2018 bildades Växtåtgärdsgruppen, VÅG, som en arbetsgrupp inom Lunds Botaniska Förening (LBF).

VÅG:s uppgift är att tillsammans med LBF:s medlemmar och andra intresserade försöka hejda det pågående försvinnandet av den hotade skånska vildväxande floran och därigenom bevara vårt kulturarv och säkerställa material av hotade arter för framtida forskning. VÅG ser odling av hotade skånska växter som ett viktigt komplement vid arbetet med artbevarande, även om arterna i första hand bör få finnas kvar på sina växtplatser. Alla försvinnande arter går förvisso inte att rädda genom odling, då resurserna och kunskaperna är alltför bristfälliga. Inte minst vissa vattenväxter, orkidéer och låsbräken kräver stora resurser och specialkunskaper som man ännu inte äger. VÅG:s arbete ska därför utgå från en lista över hotade och sällsynta arter, fördelade på tre prioritetsklasser. De arter som är mest hotade och förhoppningsvis möjliga att bevara (bland annat genom odling) prioriteras högst. Hit räknas flera av de nationella ansvarsarterna. I den nästföljande klassen finns arter som är starkt hotade på sikt, men som antagligen kan överleva på sina växtplatser ganska många år till om inget drastiskt inträffar. Det ska göras fortlöpande uppdateringar av prioriteringarna och även omvärderingar av artinnehållet. Om det behövs, kan ytterligare arter tillföras listan. Mycket viktigt är att all utplantering och utsåning måste dokumenteras noga och ske i samråd med Länsstyrelsen och andra aktuella intressenter.

 

Vilka är VÅG:s främsta uppgifter?

VÅG skall

  • ha en huvudsakligen övergripande roll.
  • ha goda kontakter med Länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, politiker, botaniska trädgårdar, företag, privatpersoner m.fl.
  • sammanställa och rapportera uppgifter om de aktuella arterna, bland annat med hjälp av Artportalen.
  • samarbeta med myndigheter, offentliga trädgårdar och privata odlare i fråga om odling, utplantering/utsåning och uppföljning.
  • planera och delta vid LBF:s åtgärdsmöten i januari varje år.
  • informera LBF:s medlemmar om vad VÅG har gjort och planerar att göra. Detta ska huvudsakligen ske på LBF:s hemsida.
  • arbeta fram en codex med principer för hur räddningsarbetena ska genomföras.

En av Lunds Botaniska Förenings viktigaste uppgifter är att slå vakt om den skånska floran och att värna de hotade och sällsynta arterna. Det är vår förhoppning att VÅG ska kunna stärka detta betydelsefulla uppdrag.

 

Lund, den 31 oktober 2018

Barbro Ahlner
Stefan Andersson
Jan Thomas Johansson
Gerhard Kristensson
Åke Svensson
Mats Wirén