Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .


 

Program hösten 2024

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 

Allarp, Ivösjön

Tisdag 25 juni kl.18.00
Invid Ivösjön nordväst om Allarp finns en vacker strandäng som säkert många inte tidigare haft glädjen att besöka. Så ta chansen denna sommarkväll och kom med och njut av artrika fuktäng- ar, kärr och stränder. Kanske kan vi tillsammans leta upp hartmansstarr, ett hotat halvgräs som det kan vara svårt att få ögonen på bland alla andra rara växter.
Samling: Byn Allarp ligger några kilometer norr om Bromölla. Vi samlas på den öppna planen som du har på höger hand 300 m efter bron över kanalen mellan Levrasjön och Ivösjön.

 

Söndre klack
Torsdag 11 juli kl.18.00
Söndre klack är ett naturskönt naturreservat där Forsakarsbäcken ringlar fram i dalbottnen. I de sandiga branterna finns några av landets finaste sandstäppslokaler. Här växer ett överflöd av arter som sandnejlika, tofsäxing och grådådra. Kanske hittar vi även den rara sandlusernen med sina egendomligt vridna, krokborstiga frukter.
Samling: Söndreklacksvägen längs i väster (Infart vid Degebergaskolan/Granbaren).

 

Holma ängar
Tisdag 23 juli kl. 18.00
Under ledning av Torbjörn Tyler vandrar vi
över Holma Ängar och studerar typiska arter för detta stora slåtterängsområde som nyligen blivit biotopsskyddsområde.
Samling: Holma ängar norr om Höör. Samling vid Holma gård.
Kontakt: Torbjörn Tyler, >torbjorn.tyler@biol.lu.se<.

 

Horna Sandar och Horna grushåla
Onsdag 24 juli kl.18.00
De torra, sandiga trädesmarkerna strax väster om Åhus är en betagande syn på högsommaren när arter som hedblomster, backtimjan, sandvita och axveronika blommar. I den f.d. sandtäkten samsas torrängsarter med fuktmarksarter där grundvattnet tränger upp. Vi kan även förvänta oss åtskilliga kulturspridda växter i den gamla täkten. Vilka, får du reda på denna varma, soliga sommarkväll.
Samling: P-platsen vid Furehovs idrottsplats i Åhus.

 

Havssäv i inlandet
Lördag 10 augusti kl. 09.00
Havssäv Bolboschoenus maritimus har delats upp i 5 arter i Europa (Ann. Bot. Fenn. 44 (2007) 81). Ett herbarieex från Söderåsen (från 1907) har bestämts till B. yagara men inga sentida uppgifter finns. B. laticarpus har rapporterats från Bornholm. På denna exkursion kommer vi att söka efter havssäv på inlandslokaler från Artportalen.
Samling: Kemicentrums P-plats kl. 09.00. Medtag fika.
Kontakt: Ulf Ryde, Ulf.Ryde@compchem.lu.se

 

Härlövstippen
Torsdag 15 augusti kl.18.00
Det är alltid så spännande att botanisera på gamla tippar då man aldrig kan veta vad som dyker upp. Tippen är nedlagd sedan många år tillbaka, men än går det att hitta många växter som har sitt ursprung i främmande länder. Några försvinner snabbt, andra blir ett naturligt inslag i vår flora, medan några trivs så bra hos oss att vi betraktar dem som invasiva.
Samling: vid infarten till f.d. Härlövstippen i SV (Rörvägen längst i väster).

 

Floraväkteriexkursion
Lördag 17 augusti
Vi kommer att leta rödlistade växter i Båstad kommun. På floraväktarexkursion, som kommer att ledas av Charlotte Wigermo, kommer vi att leta efter möjliga arter så här sent på säsongen. Samlingsplats och vilka arter som vi ska leta efter kommer senare till de som anmält sig.
Anmälan är obligatorisk eftersom mat ska beställas. Det går bra att åka kommunalt om man först förvissar sig om att det finns plats i någon bil vid samlingsplatsen.
Efter avslutad exkursion bjuder föreningen aktiva floraväktare på middag, antingen på lämplig restaurang eller i fält.
Obligatorisk föranmälan: Senast 1 augusti till charlotte.wigermo@gmail.com, 0733-77 90 80.

 

Dunörtsexkursion i Malmö
Lördag 31 augusti kl. 10.00
Vi tittar på arter inom det svåra släktet Epilobium på ruderatplatser i Malmö.
Samling: Vid Lokstallarna, infart från Bulltoftavägen (RT90 O13258, N61676) kl. 10.00.
Kontakt: Lars Fröberg, tel. 0768-48 99 45.

 

Mossor för nybörjare vid Skryllegården
Lördag 7 september kl. 10.40
Vi bekantar oss med vanliga skogsmossor i Skrylle under ledning av Staffan Nilsson. Lämplig utfärd för dig som ännu inte kan så mycket om mossor men vill börja bekanta dig med deras mångfald, eller vill repetera grunderna. Vi är ute i två timmar.
Plats: Samling utanför Naturum vid Skryllegården 10.40 (buss 159 anländer från Lund kl. 10.33).
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738-43 34 94.

 

Sankt Lars-parken
Onsdag 11 september kl. 17.30
Vi tittar på floran i Sankt Lars-parken och dess omgivningar. Parken ligger i södra Lund vid Höje å, och här fanns förr Sankt Lars sjukhus som började byggas på 1870-talet. I parken finns gott om gamla träd och varierande miljöer.
Samling: Busshållplats Lund Sankt Lars kl. 17.30. Tidtabellen är vid programläggningen inte känd, och ankommer en buss strax därefter börjar vi lite senare.
Kontakt: Tomas Persson, >tomasp@gmx.com<.

 

Studiecirkel mossor med början hösten 2024
Start torsdag 12 september kl. 17.30
Hösten 2024 arrangeras på nytt en studiecirkel om mossor för nybörjare på Studiefrämjandet i Eslöv (intill järnvägsstationen). Cirkeln leds av Staffan Nilsson och består av inneträffar på kvällstid varvat med exkursioner.
Inomhusträffarna infaller på torsdagskvällar kl. 17.30–20.30. Sju träffar varannan vecka med start den 12 september. Inneträffarna består av föreläsningar och studier av insamlade mossor vid mikroskop.
Uteträffarna är till för att vi ska uppleva mossor och deras livsmiljöer i fält. Det blir fem utfärder, där vi först koncentrerar oss på vanliga arter för att senare besöka mer artrika miljöer. Exkursionerna infaller lördagarna 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november och 16 november. Samåkning från Lund.
Anmälan till cirkeln görs via Studiefrämjandet och öppnar någon gång under sommaren. Det går bra att intresseanmäla sig till staffan.u.nilsson@gmail.com, för att bli informerad när anmälan öppnar. För den som redan kan en del om mossor (från egna studier eller tidigare deltagande i mosskurser) går det bra att endast följa med på exkursionerna. Kontakta i så fall Staffan på staffan.u.nilsson@gmail.com.

För de som kan en del om mossor redan och vill fokusera på att mer självständigt lära sig nyckla med hjälp av bestämningslitteratur vid mikroskop finns fortsättningscirkeln som leds av Torbjörn Tyler, också den på Studiefrämjandet i Eslöv, men på onsdagskvällar.

 

Växter i Mani, södra Peloponnesos
Fredag 20 september kl. 19.00
Våren 2025 planerar föreningen att göra en resa till södra Peloponnesos och ikväll berättar Karin Svensson om en del av de växter som vi kommer att möta… Karin har rest i området flertalet gånger och visar bilder på både överdådig vårblomning och höstblommande lökväxter.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till Anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Mossinventeringsläger
27 september till 2 oktober
Alltsedan projekt Skånes mossor startade har vi anordnat årliga inventeringsläger. Mellan den 27 september och 2 oktober 2024 kommer vi att inventera ett antal rutor på Österlen i den sydöstli- gaste delen av Skåne. Förläggningen blir på Tygegården som ligger i Hagestad naturreservat mel- lan Kåseberga och Sandhammaren. Tygegården är en scoutgård som även fungerar som vandrar- hem. Här finns många sängplatser, ett rymligt kök för självhushållning och en stor samlingssal.
På dagarna inventerar vi i smågrupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor kommer därför att ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna samlas vi och hjälps åt att bestämma alla insamlade belägg.
Du är välkommen även om du inte har möjlighet att vara med alla dagar. Fredagen 27/9 är endast ankomstdag. Anmälan gör du senast måndagen den 16 september till Torbjörn Tyler >Torbjörn.Tyler@biol.lu.se<. 046-222 42 34. OBS sista anmällningsdag!

 

Mossor i Ignaberga kalkbrott
Lördag 12 oktober kl. 10.00
Exkursion till Ignaberga kalkbrott under ledning av Carl-Axel Andersson för att tillsammans studera den artrika mossfloran i den gamla täkten.
Plats: Samling vid Vinslövs station kl. 10.00 för gemensam färd till kalkbrottet.
Kontakt: Carl-Axel Andersson, tel. 0736-90 65 69.

 

Kulturväxternas vilda släktingar
Fredag 18 oktober kl. 19.00
Anna Palmé arbetar med nordiska vilda kulturväxtsläktingar på NordGen, som bl a förvaltar en fröbank med 33 000 olika fröprover från de nordiska länderna. Anna kommer att berätta om sitt spännande arbete med insamling och bevarande av genetiskt material, men också om NordGens övriga arbete med att bevara viktiga genetiska resurser för framtiden.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till Anna.Sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Mossor på Lernacken
Lördag 9 november kl. 10.00
På den blottade kalkleran på Lernacken utanför Malmö finns en spännande mossvärld i miniatyr som vi utforskar tillsammans med Nellie Linander. Vi kommer att krypa runt och beskåda åtskilliga små akrokarpa mossor.
Plats: : Samling på p-platsen längst i väster på Utsiktsvägen i Limhamn, norr om brofästet, kl. 10.00.
Kontakt: Nellie Linander, tel. 0702-31 00 33.

 

En svensk kärlväxtatlas
Fredag 15 november kl. 19.00
Lars Fröberg berättar om Svenska Botaniska Föreningens projekt En svensk kärlväxtatlas. Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatoriskföranmälan till Anna.Sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning björn- och grävlingmossor
Lördag 23 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av björn- och grävlingmossor Polytrichaceae insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Beläggsgranskning säckmossor
Lördag 7 december kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av säckmossor Calypogeia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Världens orkidéer till doft, mat och medicin
Lördag 14 december kl. 19.00
Efter sedvanligt glöggmingel denna julfestkväll presenterar Marie Widén några orkidésläkten och arter som användes och används av människor runt om i världen. En ny, intensiv forskning pågår, med överraskande resultat. De som vågar kan smaka på en beprövad dryck efteråt!
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till Anna.Sandkull@odata.se, senast två dagar före (torsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Apomixi — tema med variationer
Fredag 24 januari kl. 19.00
Mikael Hedrén kommer att berätta om förmågan att bilda frö utan befruktning, oftast benämnd apomixi, är spridd bland blomväxterna och är särskilt viktig i områden som varit nedisade under senaste istiden, som t. ex. vårt floraområde. Apomixin leder till en avkomma som är identisk med moderplantan och därmed populationer av genetiskt enhetliga individ. Detta förhållande innebär både för- och nackdelar jämfört med sexuella, korsbefruktade växter och även jämfört med kate- gorin självbefruktare, som i likhet med apomikter också bildar frön från en enda moderplanta. Apomixi har uppkommit vid flera oberoende tillfällen och skiljer sig i viktiga detaljer mellan olika grupper. Han kommer att berätta om de mest betydelsefulla skillnaderna och kommer att exemplifiera dessa genom att gå igenom hur apomixin fungerar inom några olika växtsläkten, främst sådana som jag har jobbat med själv: Nigritella dvs. brunkulla och dess släktingar, Sorbus rönnar och oxlar samt Rubus sect. Corylifolii krypbjörnbär.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till Anna.Sandkull@odata.se, senast två dagar före (torsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 


Skånes flora nu på Botanikportalen

Nu kan du hitta alla kartor och artbeskrivningar från Skånes Flora. Arterna och deras utbredning på Botanikportalen (https://botanikportalen.se/). Det är inte bara vår flora som finns här, utan även ett tiotal andra provinsfloror är utlagda på portalen.

På Botanikportalen finns inte bara ett stort antal floror som kan glädja alla botanik- intresserade. Här kan alla även ta del av mängder av foton och bestämningsnycklar,
leta efter artiklar i äldre häften av SBT, enkelt hitta observationer från Artportalen och mycket mera. Så har du ännu inte upptäckt Botanikportalen, besök den och du kommer hitta mycket att glädjas åt!


Folkbildarpriset 2024

Studiefrämjandet har tilldelat LBF årets Folkbildarpris. Det glädjer oss mycket! Motiveringen är välformulerad och träffar mitt i prick:

Vi har valt ut denna förening då vi vill ge stöd åt deras viktiga verksamhet som florans beskyddare i en tid då klimathotet är ytterst påtagligt och vi anser att föreningen fyller en viktig och folkbildande instans i samhället.


Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.  


Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 100:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

 

 

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering