Stadgar

Föreningens syfte

§ 1 Lunds Botaniska Förening stiftades den 27 mars 1858. Föreningen har till syfte att tillvarata intresset för och främja studier av botanik, främst i Skåne, samt verka för ökad kännedom om och skydd av landets flora.

§ 2 Föreningen förverkligar sitt syfte genom
– att anordna sammankomster och botaniska exkursioner
– att verka för bevarandet av landets växtvärld
– att kartlägga växters förekomst och floraförändringar
– att genom stipendier ekonomiskt stödja botaniska undersökningar
– att verka för publicering inom systematisk botanik i vid bemärkelse

Föreningen äger publikationerna Botaniska Notiser och Opera Botanica.

Medlemmar

§ 3 Medlem i Föreningen är var och en som erlagt årsavgift. Även institutioner kan vara medlemmar. I årsavgiften ingår medlemskap i Föreningen, medlemspublikationer och program om Föreningens arrangemang. Styrelsemedlem och funktionär är befriad från årsavgift.

§ 4 Till hedersmedlem kan utses person som i hög grad verkat för Föreningen och dess syfte. Hedersmedlem utses med minst tre fjärdedels majoritet av årsmötet efter tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och erhåller kostnadsfritt samtliga Föreningens kommande publikationer.

§ 5 Styrelsen äger rätt besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar Föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem ska beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut ska protokollföras. Berörd medlem äger rätt att till årsmötet överklaga styrelsens beslut.

Arbetsordning

§ 6 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet som består av närvarande fysiska personer som är medlemmar i Föreningen.

§ 7 Ordinarie årsmöte ska ta ställning till verksamhets- och revisionsberättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställa årsavgift. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så finner lämpligt eller om revisorer så fordrar. Kallelse utfärdas minst en månad i förväg.

§ 8 Viktigare ärenden ska före ett årsmöte anmälas hos styrelsen. En fråga ska bordläggas om minst en tiondel av de närvarande föreningsmedlemmarna så kräver. Dock må samma ärende ej bordläggas mer än en gång.

§ 9 Föreningens styrelse ska bestå av högst 10 personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser funktionärer och kommittéledamöter. Styrelsens arvoden fastställs av föreningsmötet.

§ 10 Styrelsen handlägger följande ärenden:
– arrangerar och utlyser Föreningens sammanträden och exkursioner
– förvaltar Föreningens ekonomi och vårdar dess tillgångar
– beslutar om utdelning av stipendier
– handlägger i övrigt alla frågor som av Föreningen hänskjuts till styrelsen

§ 11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelsemedlemmar hos ordföranden begär detta. Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras över Föreningens alla beslut och sammanträden.

§ 12 Föreningens ekonomiska tillgångar utgörs av Allmänna Kassan och Fondmedel. Allmänna Kassan används för Föreningens verksamhet. För större utgifter ska föreningsmötets beslut inhämtas. Föreningens fonder bokförs separat från Allmänna Kassan och deras behållning och avkastning disponeras enligt särskilda stadgebestämmelser (Bilaga). Fondernas behållning fastställs i bokslutet och Föreningens totala avkastning i form av räntor och utdelningar fördelas årligen proportionellt mellan fonderna och Allmänna Kassan.

Val

§ 13 Ordinarie årsmöte väljer ordförande och styrelse, två revisorer, två revisorssuppleanter samt en valberedning bestående av två personer.

§ 14 Alla val sker med acklamation om ej sluten omröstning påkallats av någon medlem. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Stadgeändring

§ 15 Stadgeändringsförslag ska inlämnas skriftligen till styrelsen minst fyra månader före ordinarie årsmöte. Förslaget behandlas vid två på varandra följande årsmöten under olika kalenderår. Ärendet ska båda gångerna anges på kallelsen till mötet och förslaget i sin helhet bifogas vid det första tillfället. För att anta en stadgeändring fordras tre fjärdedels majoritet.

§ 16 Upplösning av Föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dessa beslut ska även omfatta dispositionen av Föreningens tillgångar.