Validering av fynd i Artportalen

LBF arbetar för att validerar fynd i Artportalen
Information om denna verksamhet kommer att presenteras på denna sida
Dokument om validering, mars 2021

Växtlista med beläggkrav
Denna lista anger vilka skånska växter som kan anses speciellt svåra och som därför kräver någon form av belägg. För vissa arter kan ett bra foto räcka om det tydligt visar de rätta karaktärerna (kryss i kolumnen foto), men mycket ofta krävs ett pressat belägg med uppgift om var det deponerats (kryss i kolumnen belägg). Ett kryss i båda kolumnerna anger att man antingen kan ta ett foto eller ett belägg. Finns belägg behövs inget foto, och vice versa. I vissa fall kan valideringsgruppen efterfråga belägg ifall fotot är otydligt och fyndet gjorts i en del av landskapet där inga fynd gjorts tidigare. Nöj dig med ett foto om beståndet är mycket litet eller om det finns misstanke om att det är en fridlyst växt. Misstänkta hybrider, underarter eller varieteter kräver ofta belägg medan motsvarande art(er) inte behöver göra det. Notera att svårskilda arter med beläggskrav ofta slagits samman till aggregat som inte kräver belägg. Belägg kan skickas för kontrollbestämning till något av landets större herbarier, till exempel Biologiska museet vid Lunds universitet. Adress: Biologiska museet, Botaniska samlingarna, Box 117, 221 00 Lund. Listan kommer att uppdateras när behov uppstår.

Beläggskrav-2021.xlsx?media=1644689087 Beläggskrav-2021.pdf?media=1644689087

Validering av skånska kärlväxtfynd i Artportalen
Många av oss använder Artportalen för att rapportera skånska fynd av kärlväxter. Artportalen är en inspirationskälla för privata exkursioner men har också en stor betydelse i myndigheternas naturvårdsarbete och för vetenskaplig forskning om till exempel invasiva arter och pågående floraförändringar. Det är därför mycket viktigt att informationen i Artportalen är korrekt och tillförlitlig.

Alla rapportörer gör säkert sitt bästa men ibland uppstår ändå felaktigheter. Sedan några år finns det en organisation och plan för granskning – validering – av de fyndrapporter som kommer in i Artportalen. Huvuddelen av valideringen ska utföras av regionala validerare, med behörighet av ArtDatabanken och utsedda i samråd med den Nationella valideringsgruppen för kärlväxter. För Skånes del har de utsedda validerarna (en arbetsgrupp bestående av styrelsen i Lunds botaniska förening) dragit upp riktlinjerna för kommande valideringsarbete. I svårbedömda fall diskuteras bestämningen i valideringsgruppen före beslut.

Floraväktararter valideras separat enligt tidigare beslut på nationell nivå. Denna validering kommer även fortsättningsvis att hanteras av Floraväkteriets koordinator.

Vilka fynd ska valideras?

Valideringen fokuseras på fynd av växter som är nya för landskapet eller som påträffats i en del av landskapet där inga eller mycket få fynd gjorts tidigare. Fynd av svårbestämda växter ska också valideras, speciellt om de hittats på nya lokaler. Gemensamt för dessa fall är att fynden kräver extra dokumentation utöver själva fynduppgiften.

Fynden i Skånes flora-inventeringen 1989-2007 anses vara validerade, liksom de flesta rapporterna från Millora-projektet 2008-2014.

Hur går valideringen till?

Vid valideringen av en fynduppgift läggs huvudvikten vid att rätt växt angetts. Mycket ofta krävs ett pressat belägg med uppgift om var det deponerats; ibland kan ett foton fungera som belägg om det tydligt visar de rätta karaktärerna. Det är valideringsgruppen som beslutar om fyndet ska anses validerat eller ej. Gruppen har upprättat en lista på vilka skånska växter som kan anses speciellt svåra och som därför kräver någon form av belägg (https://lundsbotaniska.se/foreningen/).

I andra hand kontrollerar man att den geografiska positionen är rimlig.

Om allt är i sin ordning får uppgiften status Godkänd. Om något inte är OK skriver valideraren ett meddelande till rapportören med Artportalens inbyggda meddelandesystem. Om tvekan kvarstår kommer man överens om att till exempel ett belägg ska insamlas. Går bestämningen inte att lösa efter dialogens påbörjan får uppgiften justeras. Dialogen kring fynden är således en mycket viktig del av valideringsarbetet.

Tips till dig som rapporterar

När du rapporterar en ovanlig eller svårbestämd växt underlättas valideringen om du tänker på följande:

 • Var noggrann när du bestämmer växten. Använd
  de bestämningsnycklar som finns i moderna
  floror. Botaniska nycklar (botaniskanycklar.se)
  innehåller många bra nycklar för sentida
  inkomlingar och speciellt svårbestämda
  grupper. Är du osäker är det bättre att
  kryssa i rutan ”Osäker artbestämning”.
 • Ange underarten eller varieteten bara om du
  granskat karaktärerna och förvissat dig om
  att det var just den angivna – rapportera
  annars växten på artnivå. Speciellt
  svårskilda arter har ofta slagits samman till
  så kallade aggregat, och dessa kan användas
  som alternativ ifall man känner sig osäker på
  artillhörigheten.
 • Dokumentera fyndet genom att ta belägg, men
  nöj dig med ett foto om beståndet är mycket
  litet (ta ej mer än 10% av skotten) eller om
  det finns misstanke om att det är en fridlyst
  växt. Tips på hur du pressar belägg finns här
  (https://youtu.be/Zd8cMENiM2k). Belägg
  kan skickas för kontrollbestämning till något
  av landets större herbarier, till exempel
  Biologiska museet vid Lunds
  universitet. Adress: Biologiska museet,
  Botaniska samlingarna, Box 117, 221 00 Lund.
 • En tydlig biotopangivelse kan underlätta
  valideringen, likaså lägeskoordinater med hög
  noggrannhet (helst 5–10 m).

Valideringsgruppen, Lunds Botaniska Förening