Skånes vita fläckar

Projekt Skånes Vita Fläckar – Inventeringen av Skånes flora fortsätter

Under 2016 startade ett nytt floraprojekt startar i Lunds Botaniska Förenings regi: Skånes Vita Fläckar. Projektet syftar till att fylla igen de luckor som ännu återstår i kunskapen om Skånes flora och dess utbredning. Att studera, följa och kartlägga Skånes rika flora har alltid varit ett av föreningens viktigaste syften. Under åren 1989 – 2006 bedrev föreningen en omfattande landskapsinventering, vilken resulterade i klart förbättrad kunskap om vår flora och möjliggjorde dessutom jämförelser med den inventering som utfördes ett halvsekel tidigare. Den senaste florainventeringen låg dessutom till grund för projekt Millora som utförts av föreningen under senare år med syfte att analysera floraförändringarna i landskapet. Värdet av heltäckande kunskap om floran är således stort, och helt nödvändigt för framtida jämförelser. Det är av denna anledning som Projekt Skånes Vita fläckar drogs igång. Projekt Skånes Flora avslutades innan samtliga rutor hade inventerats, eftersom det fanns ett värde i att inventeringen var giltig för en någorlunda begränsad tidsperiod. Detta fick dock till följd att det efter projektslutet fanns kvar ett förhållandevis stort antal 2,5 x 2,5 km-rutor som antingen inte blev inventerade alls eller bara delvis. Det är dessa vita fläckar som nu ska fyllas i, vilket kommer att komplettera vår bild av den skånska floran. Vid en framtida landskapsinventering är det viktigt att det finns jämförelsematerial för så många av rutorna som möjligt. När en sådan kommer att ske vet vi förstås inte, men vi vet att värdet av den blir större ju mer bakgrundsdata det finns. Inventeringar är också viktiga för naturvården. Genom att inventera okända marker blir det möjligt att uppmärksamma naturvårdsintressanta miljöer och att hitta nya lokaler för arter som följs genom Floraväkteriet. Floraväkteriet bygger på återbesök av kända lokaler för hotade arter, vilket i sin tur bygger på att någon har varit ute och letat. Inventeringsresultat är också viktiga verktyg i myndigheternas naturvårdsarbete.

Totalt har Skåne delats in 1989 rutor om 2,5 x 2,5 km. Av dessa ingår 527 (26 %) i Vita Fläckar, vilket är samtliga rutor som inte bedömdes vara fullständigt inventerade efter att Skånes Flora avslutades 2006. Dessa rutor har dock olika hög prioritet (se karta). De 148 rutor som helt saknar obsar (lila i kartan) och de 213 rutor som endast har enstaka ströfynd (rött i kartan) är högprioriterade och bör väljas i första hand av hugade inventerare. Det är dock också intressant att få en komplett artlista för de 95 rutor där inventering påbörjades utan att fullföljas (orange i kartan). De 71 rutor som klassats som ”nästan klara” (gult i kartan) är inte fullt lika intressanta, då befintligt inventeringsresultat kan duga. Vi har likväl valt att ta med dessa i Vita Fläckar eftersom det inte är fel att få gjort en mer fullständig inventering ifall det ändå är någon som rör sig i dessa marker.

Rent praktiskt följer inventeringsförfarandet den väl inarbetade metodik som använts i Skånes Flora och Millora. Målsättningen är att för varje ruta upprätta en artlista som är så komplett som möjligt, vilket uppnås genom att utspritt över hela växtsäsongen besöka de naturtyper som finns representerade. Den taxonomiska miniminivån är samma som i Millora, d.v.s. växterna ska åtminstone bestämmas till den nivå som anges i Gröna listan. Inventerarna får dock gärna bestämma till finare nivåer när så är möjligt. För rödlistade arter bör samtliga förekomster som påträffas rapporteras in (undantaget ask, alm och förvildade naverlönnar), då dessa är eller kan bli föremål för floraväkteri. För lite finare lokaler som kan vara av naturvårdsintresse uppmanas inventerarna att upprätta en fullständig artlista. Särskilt intressanta i detta sammanhang är naturtyper som är ovanliga ur ett skånskt perspektiv, som äldre barrskog (med arter som pyrolor och linnea) och orörda fattigkärr och högmossar. Även blottade sjöstränder och naturbetesmarker är extra intressanta. Här finns många arter som tycks vara på tillbakagång i landskapet men som inte nödvändigtvis är nationellt rödlistade. Beläggskraven följer också Millora-urvalet, och finns även de i Gröna listan. Beläggen granskas efter varje säsong och säkerställer inventeringens kvalitet. Projektledningen önskar även att få in belägg av svåra artkomplex som maskrosor och fibblesläktet Hieracium, för expertgranskning.

Beläggarter med insamlingsinstruktioner

Växtpressning för nybörjare
Växtpressning för erfarna
Växtpressning för proffs
Film om växtpressning

Resultaten rapporteras direkt i Artportalen, där det har skapats ett projekt som heter ”Skånes Flora 2016-”. Det är mycket viktigt att ange att uppgifterna är insamlade inom detta projekt, annars blir de inte en del av Vita Fläckar. I övrigt anges taxa, datum, växtmiljö och lokal i såväl klartext som med en koordinat med minst 100 m noggrannhet.

För info om aktuellt bokningsläge, bokning av rutor eller allmänna frågor om inventeringen, kontakta Staffan Nilsson (staffan.u.nilsson@gmail.com eller 0738-433494). I ledningsgruppen för Vita Fläckar ingår även Stefan Andersson, Åke Svensson och Charlotte Wigermo. Om du också vill vara med är du varmt välkommen att höra av dig. Efter att ha bokat en ruta får inventeraren ett digitalt utklipp ur terrängkartan.

Vita Fläckar kommer att pågå så länge det finns intresse från såväl inventerarna som projektledningen. Ju mer som blir gjort desto bättre, men det är inte nödvändigt att göra allt. Ifall vi kan fylla de 361 riktigt vita fläckarna (tomma eller med ströfynd; lila och rött) är mycket vunnet.

Karta: Rutorna som ingår i Vita Fläckar och deras prioriteringsgrad. Lila = fynd saknas; Rött = enstaka ströfynd; Orange = påbörjad; Gult = nästan klar.