Botaniska Notiser

Botaniska Notiser gavs ut första gången 1839. Den är Skandinaviens äldsta botaniska tidskrift och ges sedan 1921 ut av Lunds Botaniska Förening. Under en första period pågick utgivningen fram till 1980. 2001 startade utgivningen på nytt. Botaniska Notiser utkommer fyra gånger per år och ingår i medlemsavgiften.

Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.

Lunds Botaniska Förening har copyright för Botaniska Notiser. Ansökan om att återanvända material från tidskriften kan sändas till  info@lundsbotaniska.se.

Botaniska Notiser (1839-1980) har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund och finns nu tillgängliga på deras websidor!

Senare nummer av Botaniska Notiser finns här (endast för medlemmar, lösenord krävs).

Volym 157:2 – maj 2024

1. Knärot i Skåne
6. Om några säregna backsippor i Gladsax och Järrestad
9. Åkermadd i Skåne – från åkrar till gräsmattor?
15. Den ofrivillige filosofen – avsnitt 1
30. Vitnoppa i Skåne.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

Volym 157:1 – februari 2024

1. Får och ull och Lackalänga
17. Hålroten stabil i Skåne
21. Källgräs i Skåne
24. Fältnarv i Skåne
27. Knutört i Skåne
31. Multispektral botanik
35. Verksamhetsberättelse för 2023
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

Volym 156:4 – december 2023

1. Skärblad på reträtt i sydvästra Skåne
5. Angiospermernas uppkomst, mångfald och släktförhållnaden
20. Waldemar Bülow och Kungsmarken
27. Marrisp i Skåne
30. Luktvädd i Skåne
33. Aquatic Plants – en ny bok om vattenväxter
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Volym 156:3 – september 2023

1. Darwins botanik
13. Slåtterfibbla i Skåne
17. Värdefull Fries-handskrift återfunnen
23. Millora 2.0: Redovisning av resultat för 2018 –2022 31. Bokanmälan – Karatofta 50 år senare
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 156:2 – juni 2023
1. Kungsmarken – en lägesrapport 11. Renlosta i Skåne
15. Höjdgränser för växtöverlevnad 21. Skogskorn i Skåne
25. Vad vi (åter)fann vid Ebbamölla 29. Rutlåsbräken i Skåne
33. Strandlummer i Skåne
36. Nu har 183 arter blivit 266
38. Brinklosta i Skåne
.
.
.
.
.
.
.

Volym 156:1 – februari 2023
1. Ännu en kort visit eller här för att stanna? – Nytt fynd av blåsfibbla i Hyllie, Malmö
5. Kråkkrassing på reträtt i västra Skåne
9. Eslövs ansvarsarter i LONA-projekt
34. Floraväkteri – plattlummer 2022–2023
35. Verksamhetsberättelse för 2022
.
.
.
.
.
.
.
.
Volym 155:4 – december 2022

 Dvärgagen vid Vombsjön 2013–2021, samt ett nyfynd vid Sövdesjön
9. När är det dags att dödförklara en art? Del 5
28. Wolffia columbiana ännu en dvärgandmat i Sverige
30. Leta raggträjon i vinter!
31. Taggkörvel i Skåne
35. Praktnejlika i Skåne
39. Ölandskungsljus i Österslöv – igen!
.
.
.
.
.
.

Volym 155:3 – september 2022
1. Jättemöja i Skåne
7. När är det dags att dödförklara en art? Del 4 b
26. Knölvial i Skåne
29. Hartmansstarr i Skåne

Bilagor till När är det dags att dödförklara en art?

1. Förteckning över herbariematerial samt lokaluppgifter från litteraturen, Skånes Flora och Artportalen
2. Citerad litteratur.
.
.
.

Volym 155:2 – juni 2022
1. Luddvicker – en första floraväktarrapport
5. Storgröe – en högrest art som riskerar att lägga sig platt
15. 183 arter efter femtiotre år
19. Klockgentiana i Skåne
27. När är det dags att dödförklara en art? Del 4 a – Ogräs i vid betydelse
48. Murruta på frammarsch i Skåne – nu också i Simrishamn!
51. Hylsnejlika i Skåne
55. Klubbfibbla i Skåne
58. Luddvårlök i Kristianstad
61. Bilaga. Lokaler för klockgentiana i Skåne.
.
.
.


Volym 155:1 – februari 2022

1. Tofsäxing och sandtimotej – två vänner i sanden
5. Humlesugan och skottskogen – en jämförelse mellan Lolland och Skåne
31. Vittåtel fortsätter minska i Skåne
34. Korrigering och komplettering av floraväktarrapporten för dvärglin
35. Småtörel i Skåne
39. Verksamhetsberättelse för 2021
.
.
.
.
.

Göran Wahlenberg och Lars Levi Læstadius Skånska Resa 1822 – februari 2022
Jan Thomas Johansson

1. Göran Wahlenberg
23. Wahlenbergs publikationer
27. Introduktion till Göran Wahlenbergs dagbok
31. Resa genom Östergöthland och Blekingen till Skåne och genom Westergöthland till bakars 1822

.
.
.
.
.

Volym 154:4 – december 2021

1. Bergsväxter i Alperna
13. Nya lokaler för murruta i Skåne
16. Spenörtens fortsatta reträtt mot nordost i Skåne
19. När är det dags att dödförklara en art? Del 3. – Växter från sand, klippor, skogar och stengärdesgårdar
53. Bokanmälan – Blade fra min skitseblok
56. Till minne av Henrik Johansson 1938–2021
.
.
.
.
.

Volym 154:3 – september 2021

1. Safsa i Skåne – återinventering av en stor doldis
17. Millora 2.0: Redovisning av resultat för 2018–2020
23. Artbildning inom Kanarieöarnas flora
41. Vit skogslilja – ny för nordöstra Skåne
43. Mossfloran på Höörssandstenen
62. Skogsveronika i Skåne
Supplement: Lokaler för safsa i Skåne.

.

.
.
.

.

Volym 154:2 – maj 2021

1. Om några naverlönnar i Skåne
7. Dvärgserradella i Skåne
11. Spetsnate i Skåne
15. När är det dags att dödförklara en art? Del 2b
44. Validering av skånska kärlväxtfynd i Artportalen
45. Dvärglin i Skåne
49. Mossor och annan biologisk mångfald i ett nordskånskt grustag
.

.
.
.

.


Volym 154:1 – februari 2021

1. När är det dags att dödförklara en art? Del 2a
34. Strandsötväppling i Skåne
37. Klockpyrola – en dåligt känd art som minskar i Skåne
47. Åkersyskans fortsatta minskning i Skåne
51. Bornholms laver – en bokrecension
53. Verksamhetsberättelse 2020
.
.

.
.
.

Volym 153:4 – december 2020

1. När är det dags att dödförklara en art?
45. Ag i Skåne
65. Ljungögontröst i Skåne
70. Blå sminkrot i Skåne
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 153:3 – augusti 2020

1. Backklöver – ett försvinnande fornminne
25. Axel Grönvall, skånsk bryolog i slutet av 1800-talet
37. Millora 2.0 – Ett nytt projekt för övervakning av Flora och Miljö
47. Recension av Växtvärldens uppkomst och utveckling
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 153:2 – juni 2020

1. Lavarna på Peberholm
7. Två kompisar i sanden – sandlusern och hylsnejlika
41. Mossfloran i Limhans kalkbrott 2019.
47. Flytsäv I Skåne
50. Ormax – en västskånsk raritet
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 153:1 – februari 2020

1. Vart tog backsmörblommorna vägen?
23. Loppstarr i Skåne
27. Grådådra i Skåne
30. Verksamhetsberättelse
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 152:4 – december 2019

1. Linnénätet i Skåne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 152:3 – augusti 2019

1. Trubbstarr – en kvarleva från istiden?
29. Orkidéresa till Sicken med LBF 16–23 april 2019.
37. Ljungsnärja i Skåne.
40. Slåttergubbe i Skåne.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 152:2 – maj 2019

1. Spjutsporre en skönhet i miniatyr
20. Om dataskyddsförordningen
21. Invasion i det lilla – om två gräsarters snabba spridning på Malmös trottoarer
31. Slåttergubbe i Skåne
35. Rödlistade mossor och värdefulla lokaler i Skåne
62. Dvärgjohannesört i Skåne
.
.
.
.
.
.

Volym 152:1 – februari 2019

1. Åhus invaderade sandtallskogar – ett Mecka för vedväxtintresserade botanister eller en mardröm för naturvårdare?
12. Floran på Dynan 2017
21. Den skånska flytsvaltingen i själatåget?
45. Vildris Leersia oryzoides i Skåne.
50. Danmarks halvgræsser.
52 Verksamhetsberättelse för 2018.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 151:4 – december 2018

1. Nuytsia floribunda – sydvästra Australiens unika mistelträd och dess upptäckthistoria
9. Ska även raggarv försvinna från Skåne?
29. Borstsäv i Skåne
32. Vattenstånds i Skåne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 151:3 – september 2018

1. Orkidéresa till Lesbos med LBF 2–10 april 2018
9. Mossor i Skånska rikkärr nu och förr
16. Sandvedeln och dess historia i Skåne
29. Pepparholm 2017 – ett rekordår
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volym 151: 2 – maj 2018

1. Sandnörels historia i Skåne
11. Dikesskräppa i Skåne
15. Dombeya wallichii – ett vackert tropiskt träd
21. Styvtörel Euphorbia stricta ny för Skåne
25. Oceaniska epifyter – de globala miljöförändringarnas stora vinnare
31. Preliminära resultat från registrering av sporkapslar i inventeringen av Skånes mossor
39. Backsilja i Skåne
44. Botanikhistoria – en märklig konflikt
.
.
.
.
.

Volym 151: 1 – mars 2018

1.  Nyheter om käxrlväxtfloran i Skåne
40. Kotula på frammarsch vid Öresund
43. Toppjungfrulin – en hotad art i Skåne
53. Verksamhetsberättelse för 2017

.
.
.
.
.
.
.
.


Volym 150: 4 – dec 2017

1. Kranssalvia – nästan borta från Skåne
5. Ängssiljan och dess historia i Skåne
13. Sardinien – Orkidéresa med LBF
23. Svarttåg håller ställningarna i Skåne
29. Småfrossört i Skåne
.
.
.
.
.
.
.


Volym 150: 3 – aug 2017

1. Smalbladig lungört – ännu ej utdöd i Skåne
14. Pottiaceae underfamilj Trichostomoideae i Skåne
35. De senaste årens utveckling av floran på Pepparholm
41. Vit kattost i Skåne
45. Danmarks vandplanter
48. En tisdagkväll i maj
.
.
.
.
.
.


Volym 150: 2 – maj 2017

1. Stor sandlilja i Skåne
7. Skärblad i Skåne
15. Nya och gamla näckrosor i svenska vatten
22. Årets växt 2017
23. Verksamhetsberättelse för 2016
27. Myrbräckan och dess historia i Skåne
39. Validering av kärlväxtfynd i Artportalen på gång
.
.
.
.
.

Volym 150: 1 – 28/1 2017

1. Mossfloran på Pepparholm 2016
10. Kritsuga Ajuga genevensis L. i Skåne och på andra håll
21. Kråkkrassing i Skåne
25. Klippnejlika i Skåne
30. Verksamhetsberättelse för 2016
.
.
.
.
.
.

Volym 149: 4 – 4/12 2016

1. Humlesugan i Skåne och Danmark under 500 år
20. Skugglosta Bromopsis ramosa i Skåne
27. Korndådran i Blistorp – beståndsutveckling under ett halvt sekel
32. Murruta i Lund och Landskrona 2014
35. Medlemsmatrikel 2016
.
.
.
.
.
.

Volym 149: 3 – 21/8 2016

1. Gaffelbräken i Skåne
13. Gatmålla i Skåne
21. Hedjungfrulin funnet på Skanörs Ljung
25. Dansk iris i Skåne
.
.
.
.
.
.
.

Volym 149: 2 – 1/5 2016

1. Floran på Måkläppen 2014
10. Smörbollar – Årets växt 2016
11. Ekorrsvingel i Skåne
15. Åkerfibbla i Skåne
19. Sanddådra i Skåne
23. Källfräne i Skåne
27. De senaste årens mest spännande mossfynd i Skåne
33. Projekt Skånes Vita Fläckar – inventeringen av Skånes flora fortsätter
36. Om fjällnejlika på Ölands alvar och i östra Blekinge
.
.

149_1

Vol 149:1 – 25/1 2016

1 Trubbstarr i Skåne
11 Floran på Eskilstorps holmar 2014
19 Urpremiär för Mossornas dag
21 Raggarv i Skåne
25 Om försvunna förekomster av fjällnejlika i sydöstra Blekinges kustområden
28 Verksamhetsberättelse för 2015
.
.
.
.
.

Vol 148:4 – 25/11 2015

1 Mossfloran i Stenshuvuds Nationalpark
14 Ögonpyrola i Åhus
15 Huvudtåg i Skåne
19 Klotgräs i Skåne
22 Minnesord över Alf Porenius
23 Dysäv funnen på Skanörs ljung
27 Ryl i Skåne
32 Purpurknipprot i Skåne
.
.
.

Vol 148:3 – 12/9 2015

1 Kan Gullstånds hålla stånd?
15 Vegetationsförändringar på Lilla Smörstack 1982-2015
23 Ängssilja
28 Ölandskungsljus i Österslöv
29 Krypfloka i Skåne
.
.
.
.
.
.

Vol 148:2 – 18/5 2015

1 Endemism på Teneriffa
12 Skogsfrun på Ivön
13 Sandlusern i Skåne 2014
16 Årets växt 2015 – ögonpyrola
17 Sandvedel i Skåne 2014
21 Korndådra – en art som håller på att försvinna i det skånska landskapet
24 Förgänglighet…
25 Sommarklynne i Skåne
29 Holma Ängar
.
.

Vol 148:1 – 2/2 2015
.

1 Varför minskar backsippa i Skåne?
5 Skogssvingel i Skåne
17 Kotula – en aggressiv invandrare
19 Sista (?) volymen av Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna
21 Verksamhetsberättelse 2014
26 Hans Runemark 7 januari 1927 – 11 december 2014. Ett professorsporträtt
.
.
.
.

Vol 147:4 – 29/11 2014

1 Ophrys apifera, en ny orkidé för Sverige
5 Kattmynta i Skåne
8 Gyetorpskärret
13 Pipstäkra i Skåne
17 Klibbveronika och fågelarv
24 Mossinventeringsläger i Blentarp
.
.
.
.

Vol 147:3 – 25/6 2014

1 Floraväktarverksamheten i Skåne 25 år 1988 – 2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vol 147:2 – 1/5 2014

1 Projekt Skånes Mossor 2008-2013 – en deltidsrapport
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vol 147:1 – 25/1 2014

1 RUBIN 3D0i2609 en floraväktares vedermödor
9 Klubbfibbla i Skåne
15 Nya uppgifter om murruta i Skåne!
17 Hålnunneört i Skåne
21 Mossläger i nordvästra Skåne
25 Verksamhetsberättelse för 2013
.
.
.
.

Vol 146:4 – 11/11 2013

1 Saltmålla i Skåne
6 Sjötåtel i Skåne
12 Väggört i Simrishamn
15 Fördjupad analys av Skånes Flora – 3. Utbredning av habitat och vegetationstyper
.
.
.
.
.
.

Vol 146:3 – 25/9 2013

1 Granspira – Starkt hotad i Skåne
8 Fördjupad analys av Skånes Flora – 1. Naturvårdsvärde och skyddsvärda arter
17 Fördjupad analys av Skånes Flora – 2. Indikatorvärden
25 Luddfingerört i Skåne
30 Sven Snogerup 1929 – 2013
Bilagor:
Arter metadata bakgrund (excel-fil)
Bakgrund och förklaring till uppgifter i filen ”Arter metadata bakgrund”
.
.

Vol 146:2 – 1/6 2013

1 Piggfrö i Skåne
4 Alvarveronika
8 Zackows mosse – ett extremrikkärr i nordvästra Skåne
11 Millora – Miljö- och floraövervakning i Skåne
17 Rapunkelklocka i Skåne
21 Kärrnäva i Skåne
.
.
.
.

Vol 146:1 – 8/2 2013

1 Murruta åter i Landskrona
14 Rapport Floraväktarna 2012
17 Två nyupptäckta skånska rikkärr
21 Mossläger i Tollarp
23 Verksamhetsberättelse för 2012
.
.
.
.
.

Vol 145:4 – 18/11 2012

1 Liljas önskan i uppfyllelse: strandflenört funnen i Skåne
5 Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 5
32 Ett fynd av vattenstjärna i Skåne
.
.
.
.
.
.
.

Vol 145:3 – 12/7 2012

1 Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 3
17 Luktvädd i Skåne
21 Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 4
.
.
.
.
.
.
.

Vol 145:2 – 15/3 2012

1 Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 2
21 Sandnejlika i Skåne 2011
24 De olika färgformerna av ängsnycklar på Åraslövs mosse
29 Med LBF på Kreta 2011
.
.
.
.
.
.

Vol 145:1 – feb 2012

Floran på Peberholm – en fältstudie i växtsuccession
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vol 144:4 – 31/12 2011

1 Spjutsporre i Skåne
8 Om hårnarvens spridningsvägar
8 Sandnejlika ny logotyp
9 Många nyheter bland skånska blommossor
14 Mossläger vid Söderåsen
17 åkerogräsens beroende av aktivt åkerbruk på Dalby Västermark
22 Utfärd till öland för Floraväktare
27 Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 1
41 Verksamhetsberättelse för 2011
.

Vol 144:3 – 30/8 2011

1 Hårnarv och fältnarv – två konkurrenssvaga annueller i den skånska floran
11 LBF:s resa till Abisko 2011
19 Till minne av Marianne Richter Lindroth, 1916-2010
.
.
.
.
.
.
.

Vol 144:2 – 25/5 2011

1 Praktnejlika i Skåne
14 Rapport från Kina
17 Rödlistade arter i Sverige 2010
21 Trubbstarr i åhus
.
.
.
.
.
.

Vol 144:1 – 17/2 2011

1 Sandnejlika i Skåne
5 Med LBF på Lesbos maj 2010
13 Klotullört i Skåne
20 Lunds Botaniska Förening. Verksamhetsberättelse för 2010
.
.
.
.
.
.

Vol 143:4 – 25/11 2010

1 Senecio paludosus vs. Tyria jacobaeae
5 Läkemalva – spontan invandrare i Skåne?
7 Tistelsnyltrot i Skåne
11 En Millora-dag på Linderödsåsen
13 Några intressanta fynd på Kullaberg
19 Backsippa i Skåne
23 Mossläger på österlen
.
.
.

Vol 143:3 – juni 2010

Kungsmarken – flora och vegetation
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vol 143:3 – juni 2010, supplement

Poesins och naturens landskap – En essä om Sten Selander
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vol 143:2 – 26/4 2010

1 Klockgentiana, kustgentiana och sumpgentiana i Skåne
11 Akut hotade kärlväxter i Skåne 2010
20 Vårvial i Skåne
23 Majviva i Skåne
27 Aktuellt från Projekt Millora
.
.
.
.
.

Vol 143:1 – 18/1 2010

1 Jällabjär och Natthall
5 Vårexkursion till Trollehallar
8 Mossinventering i Jordberga
10 Exkursion till Stenhuvud
11 Vinterståndare
13 LBF, Verksamhetsberättelse för 2009
.
.
.
.

Vol 142:4 – 14/12 2009

1 Knipprötter i Skåne
12 Pepparholmsnytt 2009
13 Tre lokaler för barkbjörnbär i Höörs kommun
18 Ängsskära i Skåne
21 Backsmörblomma i Skåne
23 Slåtter på Borrebacke
.
.
.
.

Vol 142:3 – 7/10 2009

1 Sandvedel i Skåne
7 Vem hittar Kurragömmamossa?
9 Rutlåsbräken i Skåne 2009
11 Några botaniska notiser från nordvästra Skåne
13 Nytt och gammalt från skånska bangårdar
28 Luktvädd – igen!
.
.
.
.

Vol 142:2 – 4/5 2009

1 Gammelskogsarter i Skåne
13 LBF har fått ny hemsida
14 Bokauktion
15 Boerstånds – en framgångsrik inkomling
21 Ölandskungsljus i Österslöv
25 De Vilda Blommornas Dag 2009
28 Exkursion till Baltikum 2010
.
.
.

Vol 142:1 – 11/1 2009

1 LBF: s exkursion till Kreta
7 Exkursion till Småland
9 Björnbärsexkursion i Falsterbotrakten
11 Exkursion till Kungsmarken
13 Program Våren ñ Hösten 2009
16 Utlysning av stipendier
16 Floraväktarverksamheten
17 Fanö 2008
22 Vitmossexkursion till åraslövs mosse
23 Hammarmölleravinen 2008
25 LBF, Verksamhetsberättelse för 2008
28 Pris till floraväktare
28 Mossläger 2009

Vol 141:3-4 – 30/10 2008

1 Lunds Botaniska Förening 150 år
21 Botaniska museet och Botaniska föreningen ñ en väl fungerande enhet
30 Floran i Billinge och Röstånga, i nutid och på klockare Liljas tid
61 Fredrik Wilhelm Christian Areschoug, skånsk idealist och darwinist
67 Finns gräsull kvar i Skåne år 2050?
71 Luktvädd i Åhus och Rinkaby
77 Björnbär i Ignaberga, tredje året
82 Bokanmälan
.
.

Vol 141:2 – 5/7 2008

1 En pigg 150-åring ska firas!
3 Björnbär i Ignaberga
14 Jubileumsprogram
15 Klintsnyltrot i Skåne 2008
23 Sandnejlika i åhus
35 Bokningsläge Projekt Skånes Mossor och Projekt Millora
.
.
.
.

Vol 141:1 – 6/2 2008

1 Luddvårlök ökar i Skåne!
5 Projekt Millora ñ Miljö- och Floraövervakning i Skåne
9 Rapport från projekt Skånes Mossors inventerings-läger
16 Exkursion till Dalby fälad nr 5
18 Exkursion till Billebjär
20 Exkursion till östra Skånes sandmarker
23 LBF:s exkursion till Samos
34 Verksamhetsberättelse för 2006
40 Projekt Skånes Mossor Bokningsläge
.

Vol 140:4 – 10/12 2007

1 Linnea i Skåne
6 Nyckel till Skånes granar och ädelgranar
10 Floran i Brunnby socken med Kullaberg. Supplement
43 Herbarium Hieraciorum Sueciae Virtuale digitala bilder på Sveriges fibblor
.
.
.
.
.
.